Axes

TênTypeFaith BonusCách Nhận

Battle Axe
80
55

10
11
D
E

402.5220– Vũ khí ban đầu của Class Hunter
– Mua từ: Blacksmith Boldwin – 1500 souls.
– Giết Boletaria Soldier
– Trong Smithing Grounds trên ban công chỗ mấy thằng ném đá đầu cửa.

Axe
87
55

10

20
D
12
D256.0250– Giết Black Phantom Executioner Miralda trong Gates of Boletaria (xu hướng thế giới hắc ám)
– Giết Axe wielding Boletaria Soldier

Related posts

Genshin Impact – Sinh Ra Trong Tuyết – Người Tuyết Số 1

huongdangame

Genshin Impact – Điều Tra Môi Trường Thủy Sinh – Hydrological Investigation in The Chasm

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 55: Revenge of Riddle Senpai!

huongdangame