Bastard Sword

NameShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Bastard Sword +1019000CD7436181Hardstone
Quality Bastard Sword +516600CC34121Bastard Sword +3 và Clearstone
Crushing Bastard Sword +514300S34121Bastard Sword +3 và Greystone
Dragon Bastard Sword +5179017034121Bastard Sword +3 và Dragonstone
Moon Bastard Sword +51431600EEC34121Bastard Sword +6 và Moonstone
Blessed Bastard Sword +51411350EEA34121Bastard Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Bastard Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Cyberpunk 2077 – Phần 1: Trở Về NightCity Và Suýt Toi Mạng.

huongdangame

Final Fantasy VII Remake | Boss Swordipede

huongdangame

Genshin Impact – Quý ngài sầu muộn – Đĩa Dẫn Năng Lượng – Hang Rồng Đất Ngủ Yên

huongdangame