Boss Leechmonger

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu2047Reward 8249 soul
Reward +45% White World TendencyRewardWriggling Demon’s Soul
Vật lý – 107
Chém – 107
Đập – 107
Đâm – 107
Phép – 100
Lửa – 65

Related posts

Trials of Mana Li’l Cactus Chartmoon Tower

huongdangame

Genshin Impact – Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 3

huongdangame

NIER AUTOMATA Quest The Manager’s Request (Nhiệm vụ Yêu cầu của quản lý)

huongdangame