Boss Leechmonger

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu2047Reward 8249 soul
Reward +45% White World TendencyRewardWriggling Demon’s Soul
Vật lý – 107
Chém – 107
Đập – 107
Đâm – 107
Phép – 100
Lửa – 65

Related posts

Genshin Impact – Rương Cổng Vực Sâu – All Chest Location – The Chasm – Phần 2

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 41: What Was That in the Movie

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 11: Gặp bộ ba và dành quyền tham gia cuộc thi của Corneo

huongdangame