Boss Leechmonger

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu2047Reward 8249 soul
Reward +45% White World TendencyRewardWriggling Demon’s Soul
Vật lý – 107
Chém – 107
Đập – 107
Đâm – 107
Phép – 100
Lửa – 65

Related posts

Genshin Impact – Sắc Màu Rực Rỡ – Ý Thơ Irodori 1 – Irodori Poetry: Part I

huongdangame

Genshin Impact – Trận chiến giữ quân đội Shogun và Quân kháng chiến.

huongdangame

Genshin Impact – Ngọc Xanh Biển Sâu – All 9 Orb Of The Blue Depths Location and Secret Room

huongdangame