Curved Swords

Tên

TypeCách nhận

Blind
70
10

10120
3
24
S


250.150– Giết Black Phantom Selen Vinland ở Swamp of Sorrow.

Falchion
85
45

10120
9
E
10
D


301.5120– Mua từ Graverobber Blige giá 1500 souls.
– Ở Island’s Edge (Video – 03:17)

Kilij
90
50

10120
14
E
10
D


353.0140– Giết Gold Skeleton
– Ở Island’s Edge (Video –  06:27)

Large Sword of Searching
170
70

10120

 
24
16

– 

– 
45 8.0 400– Được rèn bởi Blacksmith Ed sử dụng Hero Demon Soul.

Scimitar
80
45

10120
8
10

– 

– 
30 1.0 120 – Mua từ Graverobber Blige giá 1000 souls.
– Ở Gates of Boletaria (Video – 15:28)

Shotel
70
45

10120
10
E
16
D


30 1.5100– Giết Silver Skeleton
– Ở Swamp of Sorrow

Related posts

Boletaria Soldier

huongdangame

Genshin Impact – Blossoms of summer Night – Đêm Hè Rục Rỡ

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Boss Abzu

huongdangame