Dao Găm

Vũ khí nhỏ và nhanh với tốc độ tấn công cao và sát thương chí mạng cao có bộ di chuyển chém ngang và đâm xuyên. 
Tên

TypeCách Nhận
Dagger
Dagger
65
50

10120

7
E

D


250.7200– Tìm thấy trong: Prison of Hope, phía sau bàn nghi lễ trong căn phòng nơi bạn chiến đấu với Fool’s Idol.
– Giết Sage Freke.

Parrying Dagger
65
50

10
6
E
16
D


250.5200– Giết Mephistopheles
– Tìm ở Prison of Hope. Có thể nằm ở Prison of Hope 2F East, cần phải giải phóng Lord Rydell và để anh ta sống. (Yêu cầu về Thế giới White World Tendency)

Secret Dagger
70
40

10

6
E

D


250.5100– Tìm thấy trong: Prison of Hope, nằm trong một phòng giam trên tầng hai. Bạn phải sử dụng Prison of Hope 4F Cell Key để mở nó.
-Giết Imperial Spy ở Inner Ward.

Baby’s Nail
55
40

10

7
E

D


250.7100– Tìm thấy trong: Prison of Hope, phía sau bàn nghi lễ trong căn phòng nơi bạn chiến đấu với Fool’s Idol.
– Có thể bị rơi bởi Sage Freke.
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-

Related posts

Genshin Impact – Rương Cổng Vực Sâu – All Chest Location – The Chasm – Phần 3

huongdangame

NieR Automata Quest Emil’s Memories – Ký ức của Emil

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – Việt Hóa – Mission 16

huongdangame