Demon’s Souls PS5 – Boss Phalanx

Sử dụng phép thuật lửa hoặc bom lửa ném vào Phalanx.

Related posts

Crystal Lizards

huongdangame

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Cầu Chẩm Tiên

huongdangame

Elden Ring – Boss Decaying Ekzykes

huongdangame