Dexterity

- Tăng sát thương vật lý và sát thương vũ khí Dexterity, giảm sát thương khi bị ngã từ trên cao
- Độ cao >= 10m khi ngã vẫn chết
Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ D : 
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 50-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ A : 
   . 2-4 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 51-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ S : 
   . 5-6 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 51-99

Related posts

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 4 Vile Peaks 2/2

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus cascade cavern

huongdangame

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Watatsumi – Làng Bourou

huongdangame