Dragon Bone Smasher

TênHiệu ỨngNguyên Liệu
Dragon Bone Smasher +020000BFire Defense +30Colorless Demon’s Soul
Dragon Bone Smasher +121500BFire Defense +36Colorless Demon’s Soul
Dragon Bone Smasher +223000BFire Defense +42Colorless Demon’s Soul
Dragon Bone Smasher +324500BFire Defense +48Colorless Demon’s Soul
Dragon Bone Smasher +426000BFire Defense +54Colorless Demon’s Soul
Dragon Bone Smasher +528000BFire Defense +60Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Làng Konda – Lãnh Địa Bạch Hổ.

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Side Quest: Just Flew in from the Graveyard

huongdangame

Genshin Impact – Lời Mời Của Nhà Xuất Bản Yae

huongdangame