Falchion

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Falchion +1017000
120
DC5529241Sharpstone / Hardstone
Quality-Falchion +514900
120
CC2591Falchion +3 and Clearstone
Sharp Falchion +512800
120
ES2591Falchion +0 and Bladestone
Tearing Falchion +59600
300
ES2591Falchion +3 and Suckerstone
Mercury Falchion +513800360
120
EC2591Falchion +3 and Mercurystone
Moon Falchion +51281430
120
EEC2591Falchion +6 and Moonlightstone
Crescent Falchion +51121190
120
A2591Falchion +6 and Darkmoonstone
Large Sword of Searching17000
120
DDFalchion +8
Hero Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Nhà Ăn (Shrine Canteen)

huongdangame

Genshin Impact – Quà Tặng Vực Sâu – The Chasm’s Bounty

huongdangame

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Cầu Chẩm Tiên – Slumber spirit’s bridge

huongdangame