Filthy Man

Vị Trí: Tìm ở Smithing Grounds (2 - 1) và 15:19 - The Tunnel City (2 - 2)
Các Vật Phẩm Bán
Vật PhẩmGiá
Crescent Moon Grass150 Souls
Ed’s Grindstone2,000 Souls
Shard of Hardstone500 Souls
Shard of Sharpstone500 Souls
Large Sharpstone Shard1,500 Souls
Shard of Clearstone3,000 Souls
Shard of Greystone3,000 Souls
Shard of Dragonstone3,000 Souls
Large Hardstone Shard1,500 Souls
Pickaxe500 Souls
Dagger1,000 Souls

Related posts

Large Bearbug

huongdangame

Lord Rydell

huongdangame

Phi Tiêu – Bom

huongdangame