Geri’s Stiletto

TênHiệu ỨngNguyên Liệu
Geri’s Stiletto50400EDDHút 5 MP mỗi đòn đánh
Geri’s Stiletto +150400EDDHút 7 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +250400EDDHút 10 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +350400EDDHút 13 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +450400EDDHút 16 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +550400EDDHút 20 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Chụp Hình Ngoại Cảnh – Outside the Canvas, Inside the Lens – P4

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 9: Đến nhà Aerith

huongdangame

Linh lung tiêu đăng đồ II – The illumiscreen II

huongdangame