Geri’s Stiletto

TênHiệu ỨngNguyên Liệu
Geri’s Stiletto50400EDDHút 5 MP mỗi đòn đánh
Geri’s Stiletto +150400EDDHút 7 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +250400EDDHút 10 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +350400EDDHút 13 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +450400EDDHút 16 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +550400EDDHút 20 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul

Related posts

Trials of Mana việt hóa – Phần 14

huongdangame

Trials of Mana – Boss Dolan

huongdangame

Genshin Impact – Câu chuyện Tatara – Tatara Tales – Thiết bị thanh tẩy (3/8)

huongdangame