Demons Souls DS - Boss PS

Boss Leechmonger

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu2047Reward 8249 soul
Reward +45% White World TendencyRewardWriggling Demon’s Soul
Vật lý – 107
Chém – 107
Đập – 107
Đâm – 107
Phép – 100
Lửa – 65

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 17: Extracurricular Activities

huongdangame

Demon’s Souls – Boss Flamelurker

huongdangame

ENDURANCE

huongdangame

Leave a Comment