Demons Souls PC PS

Giant Man Centipede

Phun Axit làm giảm độ bền trang bị, cẩn thận cú nhảy của nó và khá nguy hiểm khi có vài con.
ụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu334LoạiCận Chiến
Vị trí Upper LatriaReward49 Souls
Vật lý – 130
Chém – 98Yếu
Đập – 130Trung Bình
Đâm – 111
Phép – 105
Lửa – 102
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllPure Mercurystone
Shard of Mercurystone
Chunk of Mercurystone

Related posts

Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – Smithing Grounds – Part 3

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Chaley’s Report Monster Bio Pt.1 – Report 1

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Boss Ghoul

huongdangame

Leave a Comment