Demons Souls PS
TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Great Sword +1026000CD9454271Sharpstone /
Hardstone
Quality-Great Sword +522800CC44182Great Sword +3 và Clearstone
Crushing Great Sword +519500S44182Great Sword +3 và Greystone
Dragon Great Sword +5245024544181Great Sword +3 và Dragonstone
Moon Great Sword +51952180EEC44182Great Sword +6 và Moonstone
Blessed Great Sword +51931850EEA44182Great Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Great Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Màn 3

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 34: Acquire Hard Boots

huongdangame

Đèn tiêu của khinh sách trang – Quingce’s Lanterns.

huongdangame

Leave a Comment