Demons Souls PS

Geri’s Stiletto

TênHiệu ỨngNguyên Liệu
Geri’s Stiletto50400EDDHút 5 MP mỗi đòn đánh
Geri’s Stiletto +150400EDDHút 7 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +250400EDDHút 10 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +350400EDDHút 13 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +450400EDDHút 16 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul
Geri’s Stiletto +550400EDDHút 20 MP mỗi đòn đánh Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Hướng dẫn build Zhongli

huongdangame

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Màn 3

huongdangame

Genshin Impact – 7 Ốc Biển Kỳ Lạ – Mysterious Conch

huongdangame

Leave a Comment