Katanas

TênTypeCách Nhận

Hiltless
121
45

10

18018
E
19
B


304.570– Giết Black Phantom Satsuki.
– Ở The Ritual Path.

Magic Sword “Makoto”
210
45

10

32718
13


305.570– Ở The Ritual Path trong xu hướng thế giới trắng.

Uchigatana
95
45

10

18018
E
13
D


305.070– Ở Island’s Edge (Video 10:57)

Related posts

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Mộng Đăng Lâu – Phần 9 (Dream Pavilion)

huongdangame

Thơ và tranh tết hải đăng II – Verses and Vistas of Lantern Rite Part II

huongdangame

Đèn tiêu của khinh sách trang – Quingce’s Lanterns.

huongdangame