Magic Sword “Makoto”

TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Magic Sword “Makoto” +021000327
Magic Sword “Makoto” +122000382Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +223000436Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +325000491Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +427000545Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +530000600Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Tất Cả Rương Khu Vực Tatarasuna

huongdangame

Genshin Impact – Ngao Du Sơn Hà – Hổ Phách Khởi Ngữ

huongdangame

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Yến Song Lai

huongdangame