Mũi Tên

Được sử dụng bởi cung và nỏ
TênLoạiNormal/Magic/FireCách lấy

Arrow
Arrow70/0/0– Có thể mua từ Graverobber Blige cho 10 souls.
– Có thể mua từ Blacksmith Boldwin với giá 20 souls.

Black Bolt
Bolt80/0/0– Có thể mua từ Dregling Merchant ở Gate of Boletaria với giá 200 souls.
– Có thể mua từ Once Royal Mistress ở Prison of Hope giá 100 souls.
– Giết Gargoyle (Crossbow) tại Upper Latria.

Bolt
Bolt50/0/0– Có thể mua từ Blacksmith Boldwin trong The Nexus với giá 30 souls.

Fire Arrow
Arrow 40/0/80– Có thể mua từ Graverobber Blige trong The Ritual Path giá 50 souls.

Heavy Arrow
Arrow 85/0/0– Có thể mua từ Patches, the Hyena với giá 30 souls.

Heavy Bolt
Bolt 60/0/0– Có thể mua từ Graverobber Blige trong The Ritual Path với giá 200 souls.
– Giết Silver Skeleton (Bow) ở Island’s Edge.

Light Arrow
Arrow 70/0/0– Có thể mua từ Graverobber Blige trong The Ritual Path giá 50 souls.
– Bạn có thể tìm thấy x13 Light Arrow ở Island’s Edge trên cùng một cơ thể mà bạn cướp được Compound Long Bow. Nó nằm trên một trong những tòa tháp bên ngoài cánh cửa sương mù đầu tiên, được canh giữ bởi một cung thủ Silver Skeleton.

Rotten Arrow
Arrow
35/0/0
– Có thể mua được từ Filthy Woman trong Depraved Chasm với giá 400 souls.

White Arrow
Arrow 115/0/0– Có thể mua từ Patches, Hyena in The Nexus với giá 500 souls.
– Trao đổi Soul Remains với Sparkly the Crow.
– Trao đổi Augite of Guidance với Sparkly the Crow.
– Trao đổi Moonlightstone Shard với Sparkly the Crow.
– Trao đổi Moonlightstone Chunk với Sparkly the Crow.

Wooden Arrow
Arrow
60 / 0 / 0
– Có thể mua từ Graverobber Blige giá 5 souls.

Wooden Bolt
Bolt 40/0/0– Có thể mua từ Dregling Merchant ở Gate of Boletaria giá 10 souls.

Related posts

Ưu đãi của vạn dân phường

huongdangame

Final Fantasy 13 – How to Beat Alexander

huongdangame

Genshin Impact – Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers

huongdangame