Parrying Dagger

 Tổng Hợp Các Loại Nâng Cấp 
TênShardLargeChunkPureNâng Cấp
Dagger+10130?DC 351891Sharpstone
Quality Dagger+5114?CC1561Dagger+3 & Clearstone
Sharp Dagger+598?ES1561Dagger & Bladestone
Mercury Dagger+5106360?EC1561Dagger+3 & Mercurystone
Fatal Dagger+573100EA1561Dagger+3 & Marrowstone
Crescent Dagger+59186?A1561Dagger+6 & Moonshadestone
Needle of Eternal Agony
(Boss Soul)
1050?Dagger+7 & Mixed Demon Soul
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Nâng Cấp Bình Thường - Cần Sharpstone
TênShardLargeChunkPure
Dagger65?ED
Dagger+171?ED1
Dagger+278?ED2
Dagger+385?ED4
Dagger+491?DD41
Dagger+598?DD42
Dagger+6104?DD43
Dagger+7111?DC431
Dagger+8117?DC432
Dagger+9124?DC433
Dagger+10130?DC4331
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Quality Upgrades: Cân bằng cấp độ STR và DEX 
Cần Dagger+3 và Clearstone
TênShardChunkPure
Quality Dagger+175?DD1
Quality Dagger+285?DD2
Quality Dagger+394?CC41
Quality Dagger+4104?CC42
Quality Dagger+5114?CC431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Sharp Upgrades: Nâng cao cấp độ STR nhưng hạ thấp cấp độ DEX 
Cần Dagger và Bladestone
TênShardChunkPure
Sharp Dagger+172?EC1
Sharp Dagger+278?EC2
Sharp Dagger+385?EA41
Sharp Dagger+491?EA42
Sharp Dagger+598?ES431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Mercury Upgrades: Thêm thuộc tính độc, nâng cao cấp độ DEX nhưng hạ thấp STR 
Cần Dagger+3 và Mercurystone 
TênShardChunkPure
Mercury Dagger+173120?ED1
Mercury Dagger+281180?ED2
Mercury Dagger+389240?EC41
Mercury Dagger+498300?EC42
Mercury Dagger+5106360?EC431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Fatal Upgrades: Thêm sát thương bạo kích nhưng sát thương cơ bản thấp, nâng cao DEX và hạ thấp STR 
Cần Dagger+3 & Marrowstone
TênShardChunkPure
Fatal Dagger+16760ED1
Fatal Dagger+26870ED2
Fatal Dagger+37080EC41
Fatal Dagger+47290EC42
Fatal Dagger+573100EA431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Crescent Upgrades: Thêm sát thương phép và khả năng tự hồi máu. Nâng cao cấp độ phép thuật. 
Cần Dagger+6 & Moonshadestone.
TênShardChunkPure
Crescent Dagger+15163A1
Crescent Dagger+26070A2
Crescent Dagger+36976A41
Crescent Dagger+47783A42
Crescent Dagger+59186A431
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-
Boss Soul: Một loại vũ khi hoàn toàn khác cần nguyên liệu từ linh hồn Boss.
Cần Dagger+7 & Mixed Demon Soul
TênHiệu ứng
Needle of Eternal Agony1050+ 20 souls mỗi lần tấn công
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-

Related posts

Elden Ring – Boss Erdtree Avata at Caelid

huongdangame

Elden Ring – Walkthrough – Stormhill – Part 3

huongdangame

Genshin Impact – Nhiệm Vụ Truyền Thuyết – Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết – Màn 2

huongdangame