Scale Miners

Bọn cầm Pickaxe sẽ tấn công bạn khi nhìn thấy, bọn còn lại thườn sẽ lờ đi.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu139LoạiCận Chiến
Vị tríSmithing Grounds, Stonefang TunnelReward3 – 165 Souls
Vật lý – 240Độc: Dễ bị
Chém – 300Bệnh Tật: Dễ bị
Đập – 180Chảy Máu: Bình thường
Đâm – 84
Phép – 15
Lửa – 100
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
TênVật Phẩm
Tay KhôngShard of Spiderstone
Chunk of Spiderstone
Iron Knuckles
Cầm PickaxeShard of Sharpstone
Large Sharpstone Shard
Chunk of Sharpstone
Pickaxe
Cầm HammerShard of Greystone
Chunk of Greystone
Mirdan Hammer
Cầm Flame SwordShard of Hardstone
Large Hardstone Shard
Chunk of Hardstone
Short Sword
Bastard Sword

Related posts

Danh Sách Hướng Dẫn FF7 Remake

huongdangame

Genshin Impact – Hướng dẫn build Zhongli

huongdangame

Gemshin impact – Giấc mộng hoa và gió – Dream of wind and flowers

huongdangame